Follow

Dawno nie recenzowałem żadnej z czytanych powieści, bo wiecie - jakoś tak głupio debiutantowi wymądrzać się na temat kolegów po piórze. Dla "Zadry" jednak zrobię wyjątek. Dlaczego? Bo powinna mnie ta powieść zanudzić. Piskorski pisze literacko, ale bardzo poprawnie, w starym stylu, nawet bardzo starym. Bohaterzy są mało wyraziści, chociaż łatwo ich rozróżniać. Czyli powinienem dać ocenę "czytadło" i tyle. Może nawet mniej.

A tymczasem powieść Piskorskiego bardzo, ale to bardzo mi się podobała.

Jak to możliwe?

radomirdarmila.pl/2021/10/17/x

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!