Follow

No nie czuję się przekonany. Ale artykuł prowokujący i ciekawy - o tym, czy uczucia naprawdę są uniwersalne, czy też to kultura uczy nas, co powinniśmy czuć.

aeon.co/essays/what-if-emotion

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!