Wtorkowy dialog z córką (15)
- Tato, masz jakiś komputer? Ten mi się zepsuł.
- Jak nie, jak tak!? Tylko tam jest #Linux.
- Nie szkodzi. Dawaj.
10 minut przerwy
- Tu nie ma Chrome!
- Zainstaluj sobie.
- Jak?
Pokazałem jak.
- Ale brzydki ten sklep z aplikacjami!
Pokazałem Software Boutique.
- ten ładniejszy.
10 minut przerwy.
- Masz ten laptop. Będę używać smartfona.

Follow

@jaczad Miałem wielkie nadzieje, że mój syn przejmie pałeczkę i będzie używał linucha. A gdzie tam. Na lapku, który kupił, ma wyłącznie windows.

· · Web · 2 · 0 · 0

Ja mam teraz w domu laptopy: 2 z MacOS, 3 z Windows i 1 z Linuxem. Tylko ten ostatni leży odłogiem. No i ten "zepsuty" z Windows.
@rdarmila

@rdarmila @jaczad Dlatego moje dzieci będą miały nieograniczony dostęp do komputera dopiero jak sobie zainstalują na nim Gentoo.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!