Follow

Mija dwanaście lat od śmierci Normana Borlauga, kontrowersyjnego noblisty, którego na zmianę chwali się za uratowanie miliarda ludzi od śmierci głodowe - i obarcza winą za niszczenie środowiska i służenie interesom korporacji.

radomirdarmila.pl/2021/09/12/n

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!