Follow

Znacie ten wierszyk Tuwima, że "oko trę, że mam ból", to niby ma sens po polsku i francusku? No to się okazuje, że to podwójnie nieprawda, bo Tuwim wcale tego wierszyka nie napisał.

okruchy.pl/roztrzasania/oko-tr

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!