Dzień dobry... I proszę mi nie pisać "Po co ten sarkazm?" ;)

Follow

@heex Jestem za tym, by zamienić "dzień dobry" na "dzień znakomity", ewentualnie "dzień genialny"!

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!