Dzisiaj w rozmowie na jednym czacie wpadliśmy w głupawkę i w efekcie machnąłem coś takiego. Jak poszerzyć krąg odbiorców książek Tokarczuk?

@rdarmila Pasuje do treści prawie w takim stopniu jak przeciętna okładka s-f...

Follow

@rogatywieszcz gwoli ścisłości, akurat TEJ powieści o TAKIM tytule Tokarczuk jeszcze nie napisała ;)

· · Web · 1 · 0 · 1

@rdarmila A zmęczony jestem, nie zauważyłem drobnej zmiany :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!