Raport z objawów poszczepiennych Oplem Zenka (AstraZeneca): chyba przeszedłem to wyjątkowo dobrze, jedyne co to późnym wieczorem w dniu szczepienia ekstremalnie mnie trzepało zimno. Następnego dnia już tylko minimalne uczucie napuchniętej głowy. Gorączka w żadnym momencie nie przekroczyła 37,4C (mierzone na skroni, więc najcieplejsze miejsce).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!