Follow

Ursula Le Guin napisała książkę o tym, że niewolnictwo jest złe. Zaraz, czy aby na pewno? Tak, na pewno. Złe jest.

No dobrze, przesadzam, bo książka nie jest o niewolnictwie. Miałem jednak czasami wrażenie, że Le Guin opisując ustrój panstw-miast przeraziła się nagle, że ktoś mógłby uznać jej utwór za apoteozę starego Południa czy coś i zaraz pracowicie dopisała parę scen. Wrażenie pewnie nieuprawnione, ale takie myśli naprawdę przychodziły mi do głowy.

Zakończenie "Kronik Zachodniego Brzegu" nie jest złe, każdy inny autor mógłby być zadowolony, pisząc taką powieść. Ale po znakomitych "Darach", nieco słabszych ale wciąż bardzo dobrych "Głosach" - zaledwie dobre "Moce" nieco mnie rozczarowały.

radomirdarmila.pl/2021/01/22/m

· · Web · 0 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!