Dzisiaj krótki wpis na temat Silence, aplikacji dbającej o prywatność naszych SMS-ów, enjoy! Podbicia mile widziane 😉
linuxinside.pl/2018/04/silence

Follow

@michal Fajna appka. Jak zmienię telefon to na pewno skorzystam i nawet zmuszę znajomych. Tak jak to zrobiłem z WhatsApp'em, do którego jakoś teraz mam mniejsze zaufanie.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!