Follow

Też już go nam. Ciekawe czy wczorajszy negatyw w Sklepie Play przyspieszył proces udostępnienia 😉

@radzio1993 większość osób tutaj chyba nie cieszy się z możliwości skorzystania z takich funkcji 😉

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!