Follow

@Dobromir_Sosnierz bardzo dziękuję streamable.com/5410fu
dodam tylko, że Polska kupiła LRAD i inna broń niezabijającą.

Oczywiście są też głosy by zaminować jakiś odcinek drogi, ale nie wiem czy to bezpieczne dla zwierząt.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!