Follow

@abix_edukacja python nie jest obiektowy lepiej zaczynać od albo normalnie od .a czy

· · Web · 1 · 0 · 0

@pronto @abix_edukacja python nie jest obiektowy? (pominę opinię o pascalu). Oo. Od kiedy to i jak to? Rozumiem, że C++ tak też nie jest obiektowy zgodnie z taką metryką?

@seachdamh @pronto - Pronto - nie mam czasu na czcze gadanie. Napisz swoją wersję i już, jak ci się moja nie podoba.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!