Zalegałem z dokumentami ZUS. Dostałem maila z przypomnieniem jeszcze zanim pojawiły się jakieś negatywne konsekwencje. Dzwoniłem na infolnię, żeby się upewnić czy czegoś jeszcze mi nie brakuje - dodzwoniłem się szybko i miła konsultantka bardzo dokładnie mi wyjaśniła kwestie co do których miałem wątpliwości.

Ja nie mówię, że urzędy w Polsce są świetne - co to, to nie - ale bywa dobrze.

Follow

@grzgrz to się naprawi prosze Pana

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!