Uczę się słówek z angielskiego i miałem trochę problem z rozróżnieniem "twilight" i "dusk", bo teoretycznie oba słowa można przetłumaczyć jako "zmierzch", choć nie do końca są synonimami.
Znalazłem artykuł, gdzie jest to całkiem przystępnie wytłumaczone, bo jak się okazuje, sprawa nie jest trywialna i jednoznaczna. odysseymagazine.com/twilight-v

Follow

@grzgrz strefa zmroku serial z lat 50-60 albo zmierzch imperium planszówka

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!