PE zatwierdził odstępstwo w zakresie e-prywatności, umożliwiające dostawcom usług poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości automatyczne przeszukiwanie wszystkich wiadomości osobistych pod kątem podejrzanych treści
patrick-breyer.de/en/chatcontr

@petros @michal i wady, brak urzedu certyfikacyjnego. Kiedy byłes na przyjęciu GPG?

Nie rozumiem, o co Ci chodzi. Ale to pewnie nie jest niespodzianką.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!