Właśnie tak działa (automatyczne?) tłumaczenie reklam na fb 🤣 Zdecydowanie lepiej brzmi w oryginale: "The next-generation paper tablet"

Follow

@michal W początkach internetu widziałem reklamę microsoftu.
Wtedy były jeszcze problemy typu ISO-8859-2 i kilka innych kodowań.
Hasło brzmiało
"Kto by pomyla my pomylelimy"

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!