Cześć! Zapraszam do przeczytania kolejnych część serii o pisaniu gry w Ruscie i Godocie.

O tym, jak animować postać gracza:
postacnormalna.pl/animacja-kra

O tym jak poruszać kamerą:
postacnormalna.pl/ruch-kamery/

Zapraszam do przeczytania mojego pierwszego odcinka z serii, w której w ramach nauki Godota i Rusta piszę sobie klon gry Flappy Bird. Wpis to pierwsze przygody z Godotem i Rustem, których efektem jest prototyp sposobu poruszania się postaci gracza.

postacnormalna.pl/pierwsza-prz

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!