Follow

Cześć! Zapraszam do przeczytania kolejnych część serii o pisaniu gry w Ruscie i Godocie.

O tym, jak animować postać gracza:
postacnormalna.pl/animacja-kra

O tym jak poruszać kamerą:
postacnormalna.pl/ruch-kamery/

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!