🦸‍♂️Stacja robocza do CAD, grafiki 3D i wideo 4K
✅Core i7✅16GBRAM✅512GB SSD Raty0️⃣%
Rok gwarancji, szczegóły na stronie sklepu ➡️ scrascom.pl/laptop-dell-precis

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!