Follow

@redpill4life zasada jest prosta: ty produkujesz treści a wzamian nikt cię nie czyta :)

· · Web · 1 · 0 · 0

@redpill4life @piotrek z tym czytaniem to w sumie różnie bywa, czasem ktoś zauważy lub co gorsza zainteresuje się i wejdzie w uprzejmą dyskusję

@grzgrz @redpill4life @piotrek a czasem nie odpowie i jest rozkmina z jakiego powodu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!