Show newer
piotr_losy boosted

Canadians have become an inspiration to us all. Watching them continue to stand for freedom has been such a beautiful thing to witness.
Thank you Patriots.

t.me/ArchiveAnon/1165

piotr_losy boosted

46% populacji bielika amerykańskiego jest zatruta przez ołowianą amunicję używaną podczas polowań.

"Ołów jest neurotoksyną, która nawet w niewielkich stężeniach zaburza równowagę i wytrzymałość ptaków, upośledzając ich zdolność do lotu, polowania i reprodukcji. W wyższych dawkach wywołuje drgawki, problemy z oddychaniem i śmierć. (...) Wiadomo, że ołowiana amunicja zatruwa wiele innych gatunków, w tym jastrzębie, gęsi czy łabędzie".

kopalniawiedzy.pl/bielik-amery

piotr_losy boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!