Follow

Siemka. Ktoś może wie dlaczego przy odpaleniu video np tutaj na mastodonie blokuje mi ekran w smartfonie???

· · Web · 1 · 0 · 0

Dodam.ze robi tak.każda przeglądarka i komunikator za wyjątkiem telegramu.
Może ktoś cos podpowiedziec?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!