Follow

Ukraińcy uważają ludobójcę Polaków, Romana Szuchewycza, za swojego bohatera. Autor słów „Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy” posiada na Ukrainie wiele pomników, jeden z nich znajduje się we Lwowie. Nienawiść tych ludzi do Polaków trudno nawet ująć w słowa.
vk.com/wall485135634_12741

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!