Już jutro rano — kolejne spotkanie z p. Tarczyńskim w Woronicza 17. Nie mogę się doczekać. :)

Follow

@Dobromir_Sosnierz weź to oznacz jako jakieś CW, nie wiem w ogóle po co robić tutaj śmietnik z jakimiś promocyjnymi materiałami, z których kompletnie nic nie wynika.. ;) myślisz, że się tutaj wypromujesz? Nie sądzę 😂 co to jest za wideo w ogóle? jakichś dwóch typów coś bełkocze, nawet nic nie słychać, wrzuć coś ciekawego może następnym razem plzzz <333

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!