Tak czytam artykuły, posty, komentarze z ostatnich dni i zastanawia mnie jedno:
Czy patriotyzm dziś jest liczony przez ilość odpalonych rac (i ew. rzuconych w przeciwnika)? 🤔

Follow

@Eryk @xaphanpl imho patriotyzm i nacjonalizm wykazują kosmetyczne różnice i pytanie o wartość jednego i drugiego w równym stopniu, nie wiem co oznacza to zdanie, że "nacjonaliści nie są patriotami" ? ;)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!