Follow

Mieszkańcy Gminy Klucze proszą o poparcie petycji, kierowanej do Wójta Gminy Klucze oraz do Nadleśnictwa Olkusz, stanowiącej protest przeciwko budowie obwodnicy przez najatrakcyjniejsze i najcenniejsze obszary przyrodnicze w Kluczach.

Petycja przeciwko budowie obwodnicy w Kluczach - Petycjeonline.com
petycjeonline.com/petycja_prze

· · Mastodon Share · 1 · 1 · 1
@pepemao Podpisane. Przed laty spędzałem dużo czasu na górce pod którą chcą zrobić drogę. Lataliśmy z tej górki na paralotniach.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!