Skoro rząd finansuje szczepionki z pieniędzy podatników, uważam że oprogramowanie w mikrocipach w tych szczepionkach powinno być dostępne na wolnej i otwartej licencji.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!