Szokujace mainstream słowa i skojarzenia. Aborcja, homoerotyka, kwestionowanie porządku społecznego. 

youtube.com/watch?v=Ym0vsjymaX

Super, zaiste.
A zaraz potem łbem w ścianę: Ale w ogóle, po co prezydent?

Follow

Szokujace mainstream słowa i skojarzenia. Aborcja, homoerotyka, kwestionowanie porządku społecznego. 

@PraDziaders brzmi dobrze! brakuje u nas piosenki ^^

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!