Follow

Tak wygląda zbiornik o pojemności 160 000 m³ na tankowcu do transportu gazu ziemnego.

// 160 000 m³ tanker for a natural gas

@Wojtek duuuży ,podoba Ci się?.. ☺️ 🤫 mi się podoba :3

@pepemao Przede wszystkim trochę przeraża swoim ogromem. Uczucie jest podobne jak po wejściu do ogromnych pomników architektury - zapiera dech w piersiach. A tutaj jeszcze dodatkowo ta przejmująca pustka pomieszczenia.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!