czy ta płyta główna będzie dobra pod ryzena 3700x i jakie temperatury na niej będą ?

Dlaczego jak uruchomię widok zadań to zmienia mi się wygląd czcionki i czy da się to jakoś zmienić?

Jak to jest możliwe że cebula jest bardziej żółta od jajek , z czego oni robią te jajka?

Dopiero co powstał i już w najbliższej przyszłości bedzie miał ciemny motyw, aż strach pomyśleć jak to wszystko się szybko rozwija.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!