Follow

A co gdyby tak dla draki nie traktować patriotyzmu w kontekście jednej (i ponoć jedynie słusznej) opcji światopoglądowej? Nie postrzegać go przez pryzmat biegania w patriotycznych koszulkach i głośnego informowania o swoich poglądach na temat czystości Arabów, miejsca zarezerwowanego dla Żydów i tego, kto ma prawo nazywać się Polakiem? A gdyby tak podejść do patriotyzmu pragmatycznie, racjonalnie i w sposób dający wymierny efekt? Mam na myśli patriotyzm ekonomiczny.

panoptikum.media/patriotyzm-ek

· · Web · 1 · 0 · 1

@pavel
Ciekawe ile osób biegajacych w patriotycznych koszulkach to przeczyta.

@rogatywieszcz
Tamta strona raczej nie jest skierowana do nich, ale osoby biegające w patriotycznych koszulkach nie mają monopolu na patriotyzm. Zwłaszcza na taki racjonalny, pozbawiony przemocy i szowinizmu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!