Follow

@mkljczk Możliwość wyciszania serwerów to element wolności, ale i do wolności trzeba dorosnąć. Mam wrażenie, że niektórzy banują tylko dlatego, że mogą albo ze względu iż na jakiś serwer jest modny hejt. Fediverse nie musi być miejscem, gdzie wszyscy są zgodni, ale powinna to być przestrzeń do dyskusji.

@kvczi @radzio1993 @rogatywieszcz @jeder

· · Web · 1 · 1 · 1
@pavel @kvczi @radzio1993 @rogatywieszcz @jeder
>powinna to być przestrzeń do dyskusji
nie. to powinno być to, czego administratorzy danych instancji chcą u siebie. jedni chcą przestrzeni do dyskusji, inni prawackiego/lewackiego echo chamber, inni chcą miejsca do publikowania np. tylko sztuki i to jest ogromna zaleta fediverse
uważam że chcącemu nie dzieje się krzywda i jeżeli ktoś chce zamykać się w bańce informacyjnej, echo chamber na swoim serwerze, nie chcę się w to mieszać

@mkljczk @kvczi @radzio1993 @rogatywieszcz @jeder Masz rację, trudno się z Tobą nie zgodzić, choć mam niezbyt pochlebną opinię o zamykaniu się w kółku wzajemnej adoracji. Z tym, że to moja opinia a każdy administrator instancji Fediverse ma wolność :)

@pavel mam identyczna opinię, ale w żadnym stopniu nie próbuję jej nikomu narzucić. jestem na jednoosobowym serwerze o śmiszkowej domenie, ale zapewne gdybym miał parę osób, ograniczałbym blokowanie głównie do osób, które nieodpowiednio zachowują się wobec użytkowników mojego serwera
@kvczi @radzio1993 @rogatywieszcz @jeder
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!