Follow

Pozostaje pogratulować Amnesty International. Na ich głównej witrynie amnesty.org (na dole strony) są cztery linki społecznościowe: Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram. Dają świetny przykład, jak walczyć o nasze prawo do prywatności. Żadnego Fediverse, XMPP, Matrix, GPG albo innej formy bezpiecznego i poufnego kontaktu.

W związku z tym korespondencję do AI Polska można uzupełnić o zwrócenie uwagi na ten problem w środowisku anglojęzycznym. Być może ludzie zareagują i zmuszą AI do stworzenia kont w alternatywnych systemach oraz usunięcia syfiastych skryptów ze swojej strony internetowej. Ja się tego nie podejmuję, ale jeśli ktoś ma odrobinę czasu i ochoty, to może po angielsku zwrócić na to uwagę w środowisku Fediverse, czy też na innych portalach.

Warto tagować :)

@michal @mkljcz@konfederacja.ru @erikmar @sdebkowski @rogatywieszcz

· · Web · 2 · 1 · 3

@pavel @michal @erikmar @sdebkowski @rogatywieszcz

Amnesty , kiedyś katolicka organizacja zeszła na psy. Teraz to lewacki ściek.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!