Follow

Elwro 🇵🇱 🖥️

Znalazłem i podbiłem anglojęzyczny wpis o dziwnych komputerach, gdzie wspomniano o naszym krajowym Elwro 800 Junior. To dobra okazja aby zaprezentować jakiś filmik o już nieistniejących Wrocławskich Zakładach Elektronicznych Elwro. Poniżej link ze starym filmem reklamowym, który poza komputerami Elwro prezentuje również inne produkty, jak kalkulatory, systemy automatyki, stacje pomiarowe itp. Niestety w 1993 roku zakłady zostały sprzedane a nowy właściciel, firma Siemens, zwolnił pracowników, zlikwidował fabrykę i wyburzył większość budynków.

W filmie pokazano:
Elwro R-34 (EC 1034)
Elwro 801AT (PC/AT)
Elwro 800 Junior (klon ZX Spectrum)
...i inne produkty Elwro.

youtu.be/oozjc4z_hks

-34 -2 #80286 -DOS

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!