Follow

English 🇬🇧 / Polish 🇵🇱
Campaign slogan:

EN
Recently, there has been a discussion about censorship on Fediverse and the hot spot became the muting of the 101010.pl server by the mastodon.art instance and the opposition of several people. Do you know how the administration of your instance works? Do you know which servers are blocked and for what reason? Consider whether the censorship does not excessively limit your access to the community. Ask questions of your administration. Fight for freedom of expression!

Copy, reblog, translate and distribute this appeal!

PL
Ostatnio pojawiła się dyskusja o cenzurze na Fediwersum a punktem zapalnym stało się wyciszanie serwera 101010.pl przez instancję mastodon.art i sprzeciw kilku osób. Czy wiesz, jak działa administracja Twojej instancji? Czy wiesz jakie serwery i z jakiego powodu blokuje administrator? Zastanów się, czy cenzura nie ogranicza nadmiernie Twojego dostępu do społeczności. Zadawaj pytania swojej administracji. Walcz o wolność wypowiedzi!

· · Web · 3 · 3 · 5

@pavel
No niestety zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek i jego ego. Tutaj zawsze zadziała nie chęć dobra ogółu tylko własny punkt widzenia. Instacja może być zablokowana tylko dlatego że jakiś admin nie lubi innego admina. I niestety ciężko to odwrócić czy wszystko weryfikować... a szkoda bo fediversum to wspaniała inicjatywa.

@pavel #Friendica publishes their server blocklist, but not individual instance-wide blocks.
@pavel Or start your own server and don't annoy your admin, who is doing this in his free time.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!