Follow

Pytałem wcześniej o inne instancje polskojezyczne, poza 101010.pl Dobrze mi na tym serwerze, ale siłą Fediverse jest różnorodność i decentralizacja, więc miło mi stwierdzić, że są inne krajowe instancje.

Ogólnie można polować na stronie: fediverse.party

@xaphanpl poinformował o:
dobremiejsce.robmydobrze.pl/ab

@m4sk1n zaproponował:
rigcz.club/about

Macie jeszcze inne propozycje?

Są serwery, więc warto wspomnieć o Fedivcerse znajomym, aby instancje zapełniły się ludźmi :)

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!