Follow

Cześć / Hey

Cześć. Mam na imię Paweł a to jest mój nowy profil na Fediverse. Cieszę się, że są portale społecznościowe wolne od korporacji. Jestem osobą polskojęzyczną, mój angielski jest dość słaby, więc będę pisał po polsku.

Hey. My name is Paul and this is my new profile on Fediverse. I am glad that there are social networking sites free from corporations. I am a Polish speaker, my English is quite weak, so I will write in Polish.

· · Web · 1 · 1 · 7

@michal dziękuję :)

Trzeba promować normalne, niezależne i wolne sieci społecznościowe. Postaram się być tutaj aktywny :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!