Kłaniam sie nisko i dorzucam kolejny mały kroczek do 1000. To chyba ważne 😜

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!