Follow

Nie chcesz używać Twittera, ale potrzebujesz wiadomości tam się pojawiające? Korzystając z usługi , możesz śledzić ulubionych autorów na Twitterze, nie logując się do Twittera!

Wystarczy czytnik RSS, a potem wybierz kanały z Twittera, które chcesz zasubskrybować przez RSS za pośrednictwem Nittera.

Np. jeśli chcesz śledzić konto @panoptykon na Twitterze, wejdź na nitter.net/panoptykon i kliknij w ikonkę RSS w prawym górnym rogu. Jeśli klikniesz ją prawym przyciskiem, to możesz skopiować adres kanału RSS, który możesz następnie wkleić do swojego czytnika RSS.

via / zainspirowane przez: mastodon.technology/@rysiek/10 Dzięki @rysiek

· · Web · 2 · 5 · 14

@otwartezrodlo @rysiek swoją drogą, użycie jako przykładu panoptykonu to niezły wstyd dla nich. Że organizacja, która (jak twierdzi...) walczy m.in. z wszechwładzą cyfrowych korporacji nie ma konta innych niż na platformach tych korporacji.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!