Follow

Prośba o poradę: Czy jest możliwe, aby wpisy na Mastodonie automatycznie eksportowały się na Twittera?

· · Web · 1 · 0 · 0

@otwartezrodlo istnieje crossposter (github.com/renatolond/mastodon), ale osobiście nie używałem więc nie mam pojęcia jak dobrze to działa.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!