Follow

youtu.be/TjOIr2MSoqQ

Możecie zgłaszać ale na dobrą sprawę pewnie YouTube i tak sobie nic z tego nie zrobi :/

@crusom dokładnie, nie pierwszy raz na youtube. Zastanawiam się dlaczego ich polityki nie działają w takich przypadkach skoro są tak restrykcyjne dla twórców 🤔

@oloke Nie mów, że serio coś takiego poszło w telewizji :D

@robert_wolniak nie mówię, na moje oko to nieudolnie zrobiony fake.

@oloke No właśnie też mam podejrzenia, ale z TVPis you never know... you never know...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!