Follow

Czy jestem tu jedyną osobą która chodzi/ła do szkoły która nie ma nic wspólnego z programowaniem/informatyką? 😕

@oloke Nie :)

Profil ang w gimnazjum, profil ang geo wos w liceum no i studia czysto anglistyczne :) ani grama informatyki lub programowania.

@robert_wolniak o, dobrze wiedzieć że nie jestem sam
Dzięki ;D

@oloke przeniosłem się po roku z mat-fiz-anga na mat-fiz-inf, ale informatyka jest przechujowa i tylko mnie ogłupia.
To się liczy?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!