@oloke jakim programem zrobiłeś ten adres w nowej wersji?

@smigol mkp224o, mam krótki nick więc mogłem sobie wygenerować setki tych adresów w niecałą godzinę i potem sprawdzałem tylko który najlepiej pasuje 😅

@oloke i mam stronę
nmmrxwiecpgu2h3yzkpjo3qgcod773ssho3bq46vce6v34nn7i2yq6qd.onion

Follow

@smigol ooo zmieniłeś? ostatnio jak byłem na Twoim torze to miałeś tam kopię swojej clearnetowej domeny

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!