Follow

Mój poziom zdenerwowania kiedy pobieram coś w .tar.gz na powolnym hotelowym WiFi i czekam jakieś 20 minut na pobranie 100MB a potem kompresuję to w .tar.xz i jest kurcze 2 razy mniejsze 🙄🙄

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!