Follow

Pamiętam jak mając jakoś 12 lat zdałem sobie sprawę że można by zwiększać rozmiary zdjęć przez wstawianie piksela o wartości średniej arytmetycznej między dwoma sąsiednimi pikselami. Napisałem nawet program który to robił.
W ten sposób rewynalazłem interpolacje bilinear o której wtedy jeszcze nie miałem pojęcia :<

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!