Jeszcze 10 dni szkoły i spokój.
Będzie można bez przerwy programować jakieś głupoty, jeździć rowerem, jeść truskawki i grzebać w śmieciach.

Follow

@xue czemu nie?
Ja nie znam na pamięć wszystkich mnemonics avx512 więc niestety nie kwalifikuję się na ten tytuł :(
@crusom

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!