Jeszcze 10 dni szkoły i spokój.
Będzie można bez przerwy programować jakieś głupoty, jeździć rowerem, jeść truskawki i grzebać w śmieciach.

Follow

@crusom taaak, wbrew pozorom wakacje to dla mnie zwykle najproduktywniejszy czas w roku

@oloke no pewnie! Szkoła nie jest dla mnie ani trochę produktywna, bo nie potrafię robić produktywnie czegoś, do czego jestem zmuszany.
A w wakacje robię to co mi się podoba :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!