Follow

Cześć wszystkim! 😁
W pierwszym poście chciałbym powiedzieć coś o mnie:

Moje zainteresowania:
- Teoria informacji (kompresja danych i inne takie magie)
- Programowanie i algorytmy
- FOSS i internetowa prywatność
- Instalacja Linuxów i BSD
- Urządzenia embedded
- Rozbieranie, naprawa i składanie komputerów
- Cyberbezpieczeństwo

Nie lubię:
- Propertiary software
- Scentralizowanych wielkich korporacji
- Hate speech

· · Web · 0 · 0 · 5
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!