@arkadiusz_wieczorek @nomadbynature Polacy cebulacy mieszają herbatę bez cukru a nie wiedzą, że to z miejsca słychać kiedy herbata na gorzko jest! Do tego brak cukru w roztworze herbaty powoduje przenikanie aluminium do naparu - jak ktoś nie wie, glin jest trujący! Profesor Zięba już na pewno o tym pracę naukową przygotowuje. 🐒

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!